نشاني دبيرخانه جشنواره :

مشهد : ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد - سازمان مركزي  دبيرخانه  جشنواره علمي پژوهشي فردوسي

كد پستي 9177948974

تلفن ها:

0511-8802409

نمابر:

0511-8763342

Email:            jashnvareh@um.ac.ir


  تعداد بازدید کنندگان :151902
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.