اطلاعيه

جشنواره علمي- پژوهشي فردوسي به صورت دو سالانه توسط دانشگاه فردوسي مشهد و با مشاركت دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراكز علمي، پژوهشي و صنعتي استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي، سمنان، گلستان، مازندران، و سيستان و بلوچستان برگزار مي‌گردد. هدف از برگزاري اين جشنواره شناسايي نخبگان و ارج نهادن به مقام شامخ نوآوران و پژوهشگران، مخترعان و پديدآورندگان دانش مي باشد

flag  تعداد بازدید - : 176100
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.